بوک وب

رو گردونه کلیک کن ، جایزه بگیر

بی شمس

وشروع کن گریه را ...من دارم از سرکوچه می ایم ! تو ساعت هاست منتظری و کلید خانه پشت در مانده! می دانم! یک: دربان جهنم ...تو را راه نمی داد... فریاد که : من دوست...

بی شمس - رونیسا

هیهات هیهات وجنگ ...جز خاطرات آدم حساب نمی شود ...چشمانت را ببند که احساس صلح کنیم !!! درخواست حذف اطلاعات یک:درتلاطم چشم سیاه تو ...نه گرفتار که باید غرق می شد ...دل ما...

اگر انسان اهلیت داشته باشد ...درودیوارهم به اذن خدا معلم اوخواهند بود ...' العبد' :: بی شمس

وجنگ ...جز خاطرات آدم حساب نمی شود ...چشمانت را ببند که احساس صلح کنیم !

منبع: بوک وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com