کاهش شدید سطح جنگل‌های ایران در نیم قرن گذشته از 19.5 میلیون هکتار به 14.2 میلیون هکتار

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۶:۱۰
کاهش شدید سطح جنگل‌های ایران در نیم قرن گذشته  از 19.5 میلیون هکتار به  14.2 میلیون هکتار
سطح جنگلهای ایران در 30 سال اخیر از 18 میلیون هکتار به 4/12 میلیون هکتار کاهش یافته و در مقابل سطح کویز از 12 میلیون به 15 میلیون هکتار افزایش یافته است.سالانه یک میلیون هکتار از منابع طبیعی در کشور تخریب میشود که 90 هزار هکتار آن مربوط به جنگلها است.به این ترتیب به ازاء هر ثانیه 320 متر مربع جنگل در کشور ...
8 مارس 2015 ... رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طی 10 سال گذشته سطح جنگل‌های کشور ثابت نبوده و روند کاهشی داشته است؛ به گونه‌ای که در این بازه زمانی ... جلالی گفت: طی 10 سال گذشته سطح جنگل‌های جهان 250 میلیون هکتار کاهش یافته و حدود 80 میلیون هکتار جنگل کاری صورت گرفته است که این نشان دهنده ...
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻫﻜﺘـﺎر در ﺳـﺎل. 1370. ، ﺑـﻪ. 40. 45 ﺗـﺎ. ﻣﻴﻠﻴـﻮن. ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪ اﺳﺖ . از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ. ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﻦ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺎك و ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب ... 75. ﻣﻴﻠﻴﻮن رأس واﺣﺪ داﻣﻲ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮددارد . اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار دام ﺣـﺪود. 5/3. ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭼﺮاي ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از وﺳﻌﺖ. 12. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاري در اﺛﺮ. ﭘﺎﻛﺘﺮاﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﻤﻪ.

خوش آمدید

بستن