صحبت ناجنس...

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۷:۰۳
صحبت ناجنس...
صحبت گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسلة موی تو بود كلمات 'حلقه، گیسو، دل شب، سلسلة مو' جز روابط پیدای دستوری، روابطی پنهانی با یكدیگر دارند كه در آن به صورت غیرمستقیمی صنعت...
معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید شما نیاز کنید نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق بر...
ازجمله این اشتراکات مى توان به اشتراکات نوعى، جنسیتى، عاطفى، احساسى، سنن و مذهب اشاره کرد: با کسى منشین که نبود با تو در گوهر یکى رشته پیوند صحبت...
کی پرد مرغی مگر با جنس خود ** صحبت ناجنس گور است و لحد
فیلم درمانی 133-دختر دانمارکی:روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم.

خوش آمدید

بستن